Статут

СТАТУТ

Спілки орендарів і підприємців України

м. Київ – 2000 р.

 1. Загальні положення

1.1. Спілка орендарів і підприємців України (далі – Спілка) – всеукраїнська громадська організація яка об’єднує роботодавців, власників та підприємців, які функціонують у сфері ринкової економіки та підприємництва (у тому числі – орендних відносин).

1.2. Спілка є правонаступником Спілки орендарів і підприємців України, статут якої зареєстровано Постановою Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1990 року №195.

1.3. Спілка є неприбутковою організацією та здійснює свою діяльність на принципах добровільності, незалежності, виборності керівних органів, рівноправності членів гласності та законності.

1.4. Спілка є відкритою до співпраці з органами державної влади, іншими громадськими та міжнародними організаціями, науковими установами тощо.

1.5. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.6. Діяльність Спілки поширюється на територію України.

1.7. Адреса центральних статутних органів Спілки: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 5-а.

 1. Мета, завдання та форми діяльності Спілки

2.1. Головна мета Спілки – лобіювання та захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів своїх членів, сприяння їх підприємницькій діяльності, посиленню їх впливу в стосунках з соціальними партнерами, як сторони роботодавців.

2.2. Завдання Спілки:

 • захист інтересів та конституційних прав кожного члена Спілки у встановленому чинним законодавством порядку в органах державної влади, у відносинах з громадськими організаціями, установами тощо;
 • сприяння членам Спілки у посиленні їх впливу як роботодавців на регуляторну політику держави, проведенню політики зайнятості, заробітної плати, соціального страхування, охорони праці тощо;
 • сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки та іноземними партнерами;
 • співпраця з органами державної влади, що визначають податкову політику та шляхи її практичної реалізації; сприяння розробці та лобіюванню законопроектів, спрямованих на розвиток підприємництва, в тому числі орендних відносин;
 • сприяння членам Спілки у пошуку партнерів для створення спільних цільових виробництв;
 • сприяння роботі об’єднань роботодавців;
 • сприяння розвитку вітчизняного виробництва;
 • сприяння створенню передумов для розвитку підприємницької діяльності;
 • сприяння неухильному розвитку соціального партнерства, використання підприємницького потенціалу на розвиток і укріплення економічного стану України.

2.3. При виконанні статутних завдань Спілка у порядку встановленому чинним законодавством передбачає:

 • внесення пропозицій до органів державної влади і управління з питань власності та підприємницької діяльності, у тому числі – орендних відносин;
 • представництво сторони роботодавців – членів Спілки у трипартійних органах соціального партнерства;
 • консолідація зусиль роботодавців, власників і підприємців на участь у створенні ефективної системи соціального партнерства в сфері соціально-трудових відносин, у підготовці та укладанні договорів (угод);
 • сприяння економічному і науково-технічному співробітництву з зарубіжними країнами, співпраці з органами виконавчої та законодавчої влади щодо участі у створенні сприятливого інвестиційного клімату, ефективного залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку України;
 • сприяння здійсненню акцій при відстоюванні інтересів товаровиробників, власників і підприємців у взаємовідносинах з владними структурами;
 • участь в організації симпозіумів, конференцій, семінарів, лекцій, виставок, конкурсів, фестивалів тощо;
 • участь у проведенні роботи, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та прискорення науково-економічного прогресу, розширення можливостей розвитку підприємств і організацій, сприяння створенню необхідних правових та соціальних гарантій для самостійного ведення господарської діяльності в умовах ринкової економіки;
 • інформаційне забезпечення членів Спілки, створення банку даних про їх діяльність;
 • виявлення перспективних виробництв, науково-технічних розробок і пропаганду їх серед членів Спілки;
 • сприяння членам Спілки в отриманні інформаційно-консультативної допомоги з економічних та юридичних питань;
 • сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки, між членами Спілки та іноземними партнерами;
 • надання допомоги членам Спілки в укладанні договорів і угод з установами, організаціями, підприємствами і окремими громадянами з питань оренди, фермерства та підприємництва;
 • сприяння в організації навчання, перепідготовки і стажування членів Спілки на території України і за кордоном;
 • представництво інтересів членів Спілки в органах законодавчої і виконавчої влади, у відносинах з профспілками та іншими громадськими об’єднаннями, народними депутатами Рад різних рівнів, проведення в законодавчих органах, масових рухах лінії, спрямованої на створення найбільш сприятливих умов для розвитку промисловості, підприємництва та прискорення науково-технічного прогресу;
 • співробітництво з міжнародними організаціями, сприяння імплементації міжнародних правових норм у приватновласницькій, соціально-економічній, трудовій та підприємницькій сферах у національне законодавство України;
 • створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, у тому числі і засобів інформації;
 • прийняття участі у громадському контролі за дотриманням прав споживачів, добросовісною конкуренцією товаровиробників;
 • організацію, у встановленому порядку, незалежної громадської експертизи законопроектів, управлінських рішень з питань розвитку економіки, промисловості, підприємництва, науково-технічної, податкової, фінансово-кредитної політики, планів і програм соціально-економічного розвитку України, її регіонів і галузей народного господарства;
 • використання прийнятих в міжнародній практиці форм обміну професійними групами, направлення членів Спілки за кордон для участі в міжнародних конкурсах, конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках.

2.4. Для здійснення статутних завдань Спілка користується правом:

 • власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами, або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, незаборонених законодавством;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати підприємства, установи та організації, які необхідні для виконання статутних цілей;
 • одержувати у встановленому законодавством порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції у встановленому законодавством порядку до органів влади і управління.
 1. Членство в Спілці

3.1. Членство в Спілці може бути колективним та індивідуальним. Колективними членами Спілки можуть бути громадські організації, які об’єднують роботодавців, власників і підприємців, орендарів та фермерів, які визнають її статут, підтримують організаційно та фінансово. Індивідуальними членами Спілки можуть бути фізичні особи, які ведуть підприємницьку діяльність, та створюють робочі місця (роботодавці, власники, приватні підприємці, орендарі, фермери) та їх об’єднання.

3.2. Прийом до Спілки здійснюється Радою Спілки.

3.3. Членство в Спілці підтверджується посвідченням встановленого зразку.

3.4. Члени Спілки реалізовують свої права та обов’язки особисто (індивідуальні), або через свого представника (колективні).

3.5. Членство в Спілці припиняється рішенням Ради Спілки:

 • за заявою члена Спілки (або його повноважного представника), але не раніше місяця з дати повідомлення Ради Спілки про свої наміри;
 • за систематичне порушення Статуту Спілки.

3.6. При виході або виключенні з членів Спілки, сплачені внески поверненню не підлягають.

3.7. Рішення про виключення може бути оскаржене до З’їзду Спілки.

 1. Права та обов’язки членів Спілки

4.1. Члени Спілки мають право:

 • брати участь у роботі З’їзду Спілки;
 • обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;
 • приймати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів Спілки, а також в інших заходах, що здійснюються Спілкою;
 • вносити заяви та пропозиції на розгляд З’їзду та інших керівних органів Спілки;
 • брати участь в реалізації програм Спілки;
 • вийти зі складу Спілки в порядку та на умовах, обумовлених цим Статутом.

4.2. Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту Спілки;
 • виконувати рішення керівних органів Спілки;
 • забезпечувати, відповідно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе зобов’язань;
 • не вчинювати дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Спілки;
 • за рішенням керівних органів Спілки надавати допомогу Спілці;
 • сплачувати вступні та членські внески.
 1. Організаційна побудова Спілки

5.1. Основою Спілки є відділення, представництва, філії тощо.

5.2. Діяльність відділень, представництв, філій регулюється Положенням, затвердженим Радою Спілки.

Положення не повинно суперечити цьому Статуту.

5.3. Відділення, представництва, філії легалізують свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

 1. Структура Спілки, її керівні органи

6.1. Вищим органом Спілки є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на три роки Радою Спілки, Президентом Спілки або на вимогу не менш як 1/2 від загального складу членів Спілки з повідомленням про це не пізніше, ніж за 20 днів.

6.1.1. З’їзд Спілки:

 • розглядає найважливіші перспективні і поточні питання діяльності Спілки;
 • затверджує Статут Спілки, положення про ревізійну комісію та інші документи, вносить до них зміни і доповнення;
 • обирає прямим, таємним або відкритим голосуванням, строком на 5 років Президента Спілки, Раду Спілки і ревізійну комісію;
 • затверджує звіти про діяльність Ради Спілки і ревізійної комісії;
 • приймає рішення про припинення діяльності Спілки, створює ліквідаційну комісію;
 • реалізує право власності на майно та кошти Спілки;
 • може делегувати ряд своїх повноважень Раді Спілки.

6.1.2. При вирішенні питань на З’їзді кожен делегат має один голос.

6.1.3. Рішення з’їздом приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на З’їзді делегатів.

6.1.4. З’їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 заявлених делегатів або їх представників.

6.1.5. Позачергові З’їзди скликаються Президентом Спілки, якщо цього вимагають інтереси Спілки в цілому.

6.1.6. Для розгляду окремих найважливіших поточних питань діяльності Спілки може бути скликана конференція або нарада Спілки.

6.2. Рада Спілки є вищим органом між З’їздами Спілки. 6.2.1. Рада Спілки:

 • обирається на З’їзді Спілки;
 • організовує діяльність Спілки в період між З’їздами;
 • проводить в життя рішення З’їзду;
 • затверджує віце-президентів Спілки;
 • затверджує положення про штатний апарат Спілки;
 • визначає порядок діяльності Генеральної дирекції;
 • розпоряджається майном Спілки;
 • координує діяльність членів Спілки;
 • приймає рішення про створення підприємств із статусом юридичної особи, необхідних для виконання статутних цілей та завдань;
 • затверджує правила та інші внутрішні документи Спілки;
 • готує зміни до Статуту Спілки;
 • затверджує кошторис Спілки, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;
 • розглядає заяви про вступ до Спілки;
 • приймає рішення про ротацію членів Ради Спілки з наступним затвердженням з’їздом;
 • рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем Ради;
 • діловодство Ради веде секретар Ради, який є штатним працівником Генеральної дирекції Спілки;
 • Рада Спілки може винести рішення про делегування частини своїх повноважень Президенту Спілки.

6.2.2. Рада Спілки проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 6 місяців.

6.2.3. Засідання Ради є правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 її членів.

6.2.4. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради. У разі, коли рішення не може бути прийнято через рівний розподіл голосів, вирішальним є голос Президента Спілки.

6.2.5. Позачергові засідання Ради скликаються Президентом Спілки, або на вимогу не менше 1/3 її членів.

6.3. Президент Спілки є вищою посадовою особою Спілки.

6.3.1. Обирається З’їздом Спілки строком на 5 років, підзвітний йому та несе перед З’їздом відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

6.3.2. Функціональні обов’язки Президента Спілки:

 • представляє Спілку у відносинах з органами державної влади, політичними партіями, рухами і громадськими організаціями, зарубіжними підприємницькими структурами та іншими організаціями;
 • утворює Президентську Раду з числа віце-президентів Спілки та членів Ради, визначає порядок її роботи;
 • організовує і спрямовує роботу Ради Спілки і Президентської Ради та головує на їх засіданнях;
 • подає для обрання З’їздом Спілки кандидатури членів Ради Спілки, членів ревізійної комісії та для затвердження Радою Спілки – віце-президентів Спілки та призначає генерального директора;
 • скликає позачергові з’їзди Спілки та засідання Ради Спілки.

6.3.3. У разі відсутності Президента Спілки його обов’язки виконує один з Віце-президентів Спілки, або інша особа, призначена Президентом Спілки.

6.4. Президентська Рада:

 • формується Президентом Спілки з числа віце-президентів Спілки та членів Ради Спілки;
 • виконує функції та повноваження Ради Спілки між її засіданнями.

6.5 Генеральна дирекція:

 • здійснює виконавчі функції управління;
 • виконує рішення З’їзду і Ради та доручень Президента Спілки;
 • за дорученням Президента здійснює представництво Спілки в державних та громадських організаціях;
 • керує діяльністю робочого апарату, призначає його відповідальних працівників і редакційні колегії друкованих видань;
 • організує і контролює діяльність підприємств і організацій, які створюються Спілкою;
 • розпоряджається коштами у відповідності із затвердженим Радою Спілки кошторисом;
 • організує та веде громадську діяльність Спілки.

Генеральну дирекцію очолює генеральний директор, який є членом Ради за посадою. Він несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Спілки та виконання покладених на виконавчий апарат Спілки статутних завдань, звітує перед Радою та Президентом Спілки про діяльність Генеральної дирекції.

6.6. Ревізійна комісія Спілки:

 • контролює дотримання Статуту Спілки, виконання рішень З’їзду і Ради Спілки;
 • перевіряє правильність виконання бюджету та разом з генеральною дирекцією господарсько-фінансову діяльність підприємств, які створені Спілкою.

У своїй діяльності ревізійна комісія керується цим Статутом і положенням про ревізійну комісію, яке затверджується Радою Спілки.

 1. Кошти і майно Спілки

7.1. Спілка має майно і грошові кошти, в тому числі валюту, які необхідні їй для виконання статутних завдань.

7.2. Джерелом утворення майна і фінансів є вступні і щорічні внески членів Спілки, розмір яких встановлює Рада Спілки.

7.3. Додатковим джерелом надходженням фінансових та матеріальних ресурсів можуть бути:

 • добровільні та цільові внески підприємств, установ, організацій та приватних осіб;
 • пожертви, благодійні та інші надходження, не заборонені чинним законодавством для неприбуткових організацій.

7.4. Спілка може мати у власності інвентар, транспортні засоби, будинки, оздоровчі заклади та інше майно, придбане за власні кошти, яке необхідне для виконання її статутної діяльності.

7.5. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так як і вони не відповідають за зобов’язаннями Спілки.

7.6. Спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку і штамп із своєю назвою та логотипом, інші реквізити, зразки яких затверджує Рада Спілки. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

 1. Персонал Спілки

8.1. Всі питання, пов’язані із штатними працівниками Спілки, регулюються трудовим законодавством України і цим Статутом.

8.2. Апарат Спілки та Генеральної дирекції формується відповідно до штатного розпису.

 1. Міжнародні зв’язки

9.1. Спілка може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

9.2. Спілка може здійснювати зовнішньо-економічну діяльність через створені госпрозрахункові установи і організації.

 1. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

10.2. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням З’їзду.

10.3. Ліквідація Спілки здійснюється за рішенням З’їзду або на підставі рішення суду.

10.4. Кошти та інше майно Спілки в разі її ліквідації не може перерозподілятись між її членами, а використовується відповідно до рішення З’їзду та чинного законодавства.

 1. Заключні положення

11.1. Жоден з членів Спілки не має права передавати третім особам повністю або частково свої права та обов’язки за цим Статутом.